ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП за: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 2 „Усмивка“, с. Камбурово с четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: “Хляб и хлебни изделия”; Обособена позиция № 2: “Месни продукти и млечни продукти”; Обособена позиция № 3: “Различни хранителни продукти и консерви”; Обособена позиция № 4: “Плодове и зеленчуци”.
Документи за сваляне
22.04.2019 г.
13.05.2019 г.
Договори:
12.06.2019 г.
09.08.2019 г.