ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП за: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 2 „Усмивка“, с. Камбурово с четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: “Хляб и хлебни изделия”; Обособена позиция № 2: “Месни продукти и млечни продукти”; Обособена позиция № 3: “Различни хранителни продукти и консерви”; Обособена позиция № 4: “Плодове и зеленчуци”. Документи за сваляне 22.04.2019 г. Документация ДГ Усмивка docx_Obrazec_Obqava inf aop 13.05.2019 г. П Р О Т О К О Л по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП на комисията за разглеждане и оценка на офертите  и класирането на участниците по обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 2 „Усмивка“, с.Камбурово, проведена по реда на глава 26 от ЗОП П и с мо  Относно обществена поръчка по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 2 „Усмивка“, с.Камбурово, Договори: ОП 1 “Усмивка ” ОП 2 “Усмивка” ОП 3 “Усмивка” ОП 4 Договор 12.06.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ - за набиране на предложения за доставка на  плодове и зелечунци и мляко и млечни продукти  по схема “Училищен плод ” и “”Училищно мляко 09.08.2019 г. Заповед за избран заявител  "Доставка на хранителни продукти за нуждите на  Детска градина № 2 „Усмивка", с. Камбурово  " 15.05.2020 г. Протокол на комисията за разглеждане и оценка на офертите и класирането на участниците по обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 2 "Усмивка" с.Камбурово. 03.06.2020 г